English|Chinese

Home >> Contact

FUPING DEVLOPMENT INSTITUTE

Address: Hong Tai Property, #19 Min Wang Yuan,
Dong Cheng District,Beijing, P.R.China

PostCode: 100013

Tel: +86-10-51319200

Fax: +86-10-51319204

E-mail: office@fdi.ngo.cn